Tilbakelevering av leieobjektet

Ved opphør av partenes husleieavtale, plikter leietaker å tilbakelevere leieobjektet med tilbehør til utleier. Spørsmålet om når tilbakelevering skal skje, vil være avhengig av hvordan husleieavtalen ble bragt til opphør.

03/09/2015

Dersom man står overfor en tidsbestemt husleieavtale, plikter leietaker å flytte ut på den nærmere bestemte opphørsdag uten nærmere varsel. Les mer om tidsbestemte husleieavtaler her.

Ved en tidsubestemt husleieavtale, plikter leietaker å flytte ut innen oppsigelsestiden er ute. Dersom leietaker har protestert på oppsigelsen, løper imidlertid leieforholdet inntil det eventuelt foreligger en rettskraftig dom som stadfester oppsigelsen. Les mer om tidsubestemte husleieavtaler her.

Med mindre annet er avtalt, regnes tilbakelevering av leieobjektet for å ha skjedd når utleier har fått nøkler og uhindret adkomst til leieobjektet. Dersom leietaker forlater leieobjektet på en slik måte at leieobjektet må anses oppgitt, kan utleier straks disponere over det.

Dersom ikke annet er avtalt, skal leieobjektet med tilbehør være ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen. Unntak gjelder for den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde samt de mangler som utleier plikter å utbedre.

Dersom leietaker har utført endringer i leieobjektet som han ikke hadde rett til å utføre, skal disse i utgangspunktet reverseres slik at leieobjektet bringes tilbake i samme stand som ved overleveringen. Utleier kan imidlertid ikke kreve leieobjektet satt tilbake til opprinnelig stand dersom dette ville medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelig verditap. Utleier kan dog kreve erstattet den verdireduksjon endringene har medført. Endringer i leieobjektet som leietaker hadde rett til å utføre, kan i utgangspunktet ikke kreves reversert av utleier.

Dersom leietaker har utført vesentlige forbedringer i leieobjektet med tillatelse fra utleier, kan leietaker kreve vederlag for den fordel utleier har oppnådd ved forbedringene. Vederlaget vil normalt beregnes med utgangspunkt i økningen i leieobjektets leieverdi. Unntak gjelder der annet ble avtalt mellom partene da samtykke ble gitt.

Fast inventar som leietaker har brakt inn i leieobjektet, tilfaller utleier hvis utskilling ville medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelig verditap.

Eventuelt vedlikehold som leietaker plikter å utføre, skal være forsvarlig utført. Utleier kan imidlertid ikke uten særlig avtale kreve at leieobjektet eller tilbehøret er i bedre stand enn det var ved overlevering.

Dersom leietaker har etterlatt løsøre i leieobjektet, skal utleier for leietakers regning ta hånd om løsøret. Rent skrot kan imidlertid kastes umiddelbart. Dersom omsorgsplikten medfører arbeid, kan utleier kreve en rimelig godtgjørelse for dette. Såfremt det er mulig, skal utleier skriftlig oppfordre leietaker til å hente løsøret. Utleier kan imidlertid holde løsøret tilbake inntil kostnadene relatert til oppbevaringen er dekket eller det er stilt betryggende sikkerhet.

Dersom kostnadene eller ulempene med oppbevaringen blir urimelige eller leietaker venter urimelig lenge med å betale kostnadene eller overta løsøret, kan utleier selge løsøret for utleiers regning. Dersom det er grunn til å tro at salgssummen ikke vil dekke salgskostnadene, kan utleier i stedet rå over tingen på annen hensiktsmessig måte.

Dersom tilbakeleveringen av leieobjektet blir forsinket, kan utleier kreve leie i forsinkelsesperioden. Det kan videre være grunnlag for erstatning. Det samme gjelder dersom leieobjektet er mangelfullt ved tilbakeleveringen.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i husleierett, og kan bistå både utleiere og leietakere i husleierettslige tvister. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater