Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Leieavtalens stilling ved leietakers konkurs

Som utleier av næringslokaler kan man dessverre av og til oppleve at leietakers virksomhet går konkurs.


For utleier blir det i en slik situasjon viktig å være klar over rettigheter og plikter i forhold til konkursboet, som blir det organ utleier må forholde seg til. Det er viktig å få avklart så raskt som mulig om konkursboet ønsker å benytte lokalene for tiden fremover eller om utleier skal begynne å annonsere etter en ny leietaker.

Utgangspunktet er at konkursboet automatisk trer inn i den leieavtale som løp pr konkursåpning, forutsatt at lokalene var tatt i bruk av leietaker før åpningen av konkursbehandlingen.

Utleiers krav på husleie etter konkursåpning betegnes som et massekrav, dvs. at konkursboet som sådan er ansvarlig for å betale leien fullt ut. Er leien forfalt kan utleier kreve oppfyllelse eller sikkerhet for slik oppfyllelse på nærmere angitte vilkår som en forutsetning for å akseptere konkursboet som «ny» leietaker.

Konkursboet er imidlertid gitt en særskilt oppsigelsesadgang i loven. Dette innebærer at boet tross leieavtalens ordlyd om oppsigelsesadgang kan si opp leieavtalen med sedvanemessig varsel eller eventuelt med 3 måneders varsel.

Det er et viktig unntak fra hovedregelen om automatisk inntreden, ved at konkursboet innen en frist på 4 uker kan erklære overfor utleier at boet ikke ønsker å tre inn i den løpende leieavtale.

Selv om konkursboet avgir en slik erklæring innen 4 uker har utleier uansett krav på å få dekket den husleien som er påløpt fra konkurs ble åpnet og til utleier mottok slik erklæring, eventuelt at lokalene var ryddet.

For leien som var påløpt frem til konkursåpning må dette fra utleiers side imidlertid kun anmeldes som et krav mot konkursboet. Dette kravet vil imidlertid som regel ikke gis noen dekning og i beste fall en beskjeden dividende av det anmeldte krav.

Erstatning

En konkursåpning i leietakers virksomhet innebærer at leietaker ikke er i stand til å oppfylle leieavtalens forpliktelser, herunder å betale leien. Dette vil normalt gi utleier en adgang til å heve leieavtalen overfor leietaker.

Dersom konkursboet heller ikke viderefører leieavtalen vil dette kunne ha som konsekvens at utleier påføres et husleietap. Dette økonomiske tapet vil utleier også kunne anmelde som et krav overfor konkursboet. Som nevnt ovenfor bør man imidlertid som utleier ikke ha for store forhåpninger til at man skal få noen dekning av et slikt krav.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.