Leieavtalens stilling ved leietakers konkurs

En mann sitter i et mørkt, tomt kontor. Foto

Som utleier av næringslokaler kan man dessverre av og til oppleve at leietakers virksomhet går konkurs. Hva bør du gjøre slike situasjoner?

18/12/2023

Inntreden, Massekrav og Oppsigelsesadgang

For utleier blir det i en slik situasjon viktig å være klar over rettigheter og plikter i forhold til konkursboet, som blir det organ utleier må forholde seg til. Det er viktig å få avklart så raskt som mulig om konkursboet ønsker å benytte lokalene for tiden fremover eller om utleier skal begynne å annonsere etter en ny leietaker.

Utgangspunktet er at konkursboet automatisk trer inn i den leieavtale som løp pr konkursåpning, forutsatt at lokalene var tatt i bruk av leietaker før åpningen av konkursbehandlingen.

Utleiers krav på husleie etter konkursåpning betegnes som et massekrav, dvs. at konkursboet som sådan er ansvarlig for å betale leien fullt ut. Er leien forfalt kan utleier kreve oppfyllelse eller sikkerhet for slik oppfyllelse på nærmere angitte vilkår som en forutsetning for å akseptere konkursboet som «ny» leietaker.

Konkursboet er imidlertid gitt en særskilt oppsigelsesadgang i loven. Dette innebærer at boet tross leieavtalens ordlyd om oppsigelsesadgang kan si opp leieavtalen med sedvanemessig varsel eller eventuelt med 3 måneders varsel.

Det er et viktig unntak fra hovedregelen om automatisk inntreden, ved at konkursboet innen en frist på 4 uker kan erklære overfor utleier at boet ikke ønsker å tre inn i den løpende leieavtale.

Selv om konkursboet avgir en slik erklæring innen 4 uker har utleier uansett krav på å få dekket den husleien som er påløpt fra konkurs ble åpnet og til utleier mottok slik erklæring, eventuelt at lokalene var ryddet.

For leien som var påløpt frem til konkursåpning må dette fra utleiers side imidlertid kun anmeldes som et krav mot konkursboet. Dette kravet vil imidlertid som regel ikke gis noen dekning og i beste fall en beskjeden dividende av det anmeldte krav.

Erstatning

En konkursåpning i leietakers virksomhet innebærer at leietaker ikke er i stand til å oppfylle leieavtalens forpliktelser, herunder å betale leien. Dette vil normalt gi utleier en adgang til å heve leieavtalen overfor leietaker.

Dersom konkursboet heller ikke viderefører leieavtalen vil dette kunne ha som konsekvens at utleier påføres et husleietap. Dette økonomiske tapet vil utleier også kunne anmelde som et krav overfor konkursboet. Som nevnt ovenfor bør man imidlertid som utleier ikke ha for store forhåpninger til at man skal få noen dekning av et slikt krav.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Kitty

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater