Eierskifteforsikring

En eierskifteforsikring (eller boligselgerforsikring som det nå heter) dekker helt eller delvis ansvaret som selgeren har overfor kjøperen etter avhendingsloven. Avhendingsloven regulerer selgers rettigheter og forpliktelser ved salg av bolig i Norge.


I denne forbindelse er det særskilt viktig at man som selger sørger for å gi tilstrekkelige opplysninger ved boligsalget, herunder om tilstanden til salgsobjektet, for å unngå at det oppstår en rettslig konflikt med kjøper av boligen som følge av at det er gitt mangelfulle og/eller uriktige opplysninger.


Ved å tegne en eierskifteforsikring vil selger således kunne tegne en forsikring som dekker ansvaret overfor kjøper dersom det skulle oppstå en konflikt mellom partene i etterkant av boligsalget.

06/08/2019

Hvorvidt salget gjelder en bolig, fritidseiendom eller hytte har ingen betydning for mulighetene til å tegne en eierskifteforsikring eller boligselgerforsikring som det heter nå. Eierskifteforsikringen vil kunne være fordelaktig å tegne uavhengig av om salgsobjektet er av nyere eller eldre dato, idet det vil være tilnærmet umulig å kjenne eiendommen fullt ut selv om man har bebodd salgsobjektet over lengre tid. Særskilt vil eierskifteforsikringen være en betryggende sikkerhet for selger dersom det kan være risiko for feil og mangler som ligger skjult bak boligens tekniske konstruksjon.

En eierskifteforsikring innebærer dermed en økt beskyttelse for selger av eiendommen, og innebærer altså ikke en forsikring av selve eiendommen, hvilket er en vanlig misforståelse, men av det potensielle ansvaret for mangler man som selger kan pådra seg overfor kjøper etter avhendingslovens regler. Forsikringsavtalen innebærer at i de tilfeller hvor boligkjøper har et berettiget krav mot boligselgeren, så vil kjøper kunne få utbetaling fra selgers eierskifteforsikring istedenfor å måtte gjøre gjeldende kravet sitt overfor selgeren direkte.

Av denne årsak er også eierskifteforsikringen av positiv betydning for kjøper fordi kjøper alltid vil kunne forholde seg til en betalingsdyktig motpart og ikke trenger å bekymre seg for om selgeren har økonomisk evne til å foreta betalingen dersom kjøper vinner frem med kravet sitt.

Selv om selger har tegnet eierskifteforsikring, vil eierskifteforsikringsselskapets ansvar likevel ikke strekke seg lengre enn det ansvaret som selger har etter avhendingsloven, og det forhold at det er tegnet en eierskifteforsikring har ikke betydning for den rettslige vurderingen av hvorvidt det foreligger en mangel ved eiendommen etter avhendingsloven.

Det er kun unntaksvis at det ikke tegnes eierskifteforsikring ved omsetning av boliger i Norge, og statistikk viser at eierskifteforsikring blir tegnet av ca. 9 av 10 boligselgere. Dersom kjøper vinner frem med at det foreligger en mangel ved eiendommen, vil prisavslagskravet kunne medføre at man som selger vil måtte foreta utbetalinger på opptil flere hundre tusen kroner, og eierskifteforsikringen innebærer således en økonomisk trygghet for selger ved at eierskifteforsikringsselskapet håndterer den økonomiske belastningen.

En vesentlig fordel med å tegne eierskifteforsikring, er i tillegg at eierskifteforsikringsselskapet vil forestå klagebehandlingen på vegne av selger. Dette innebærer at selger av eiendommen vil få tildelt en jurist/advokat som representerer vedkommende overfor en kjøper som klager på boligsalget. Ettersom mange reklamasjoner over feil og mangler ved en eiendom også gjelder til dels mindre forhold, vil en selger som har tegnet eierskifteforsikring dermed slippe å forholde seg til slike klager og nøye seg med å henvise kjøper til eierskifteforsikringsselskapet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja roede2020

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater