Vedlikehold av terrasser i eierseksjonssameier

Design uten navn 2022 02 21 T155013 517

I mange tilfeller kan grensen mellom hvem som skal dekke vedlikehold og lekkasjer på terrasser i et eierseksjonssameie være uklar. Påhviler utbedringer og vedlikehold den enkelte seksjonseier eller er det sameiets ansvar?

21/02/2022

Kort om eiersekjsonssameie

Et eierseksjonssameie plikter å ha vedtekter. Ofte kan vedtektene inneholde utfyllende regler om vedlikeholdsansvaret og vedtektene blir da avgjørende.

I de tilfeller der det ikke foreligger utfyllende vedtekter omkring vedlikeholdsansvaret, må vurderingen foretas etter reglene om vedlikehold i eierseksjonsloven.

Denne artikkelen bygger på eierseksjonsloven av 2018.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom lovverket slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Enkelte sameier eller etter sameiebrøk?

Etter eierseksjonsloven er utgangspunktet at det er den enkelte sameier som selv skal vedlikeholde sin egen seksjon, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for andre sameiere.

Kostnader som ikke knytter seg til den enkelte seksjon, skal fordeles mellom alle sameierne etter sameiebrøken.

Hva tilhører seksjonen?

Hva som omfattes av den enkelte seksjonen, fremgår av seksjoneringsbegjæringen. For det tilfellet at en terrasse eller en balkong ikke er inkludert i det området som viser ytterkantene til seksjonen, er arealet å anse som et fellesareal.

Vedlikeholdsansvaret for den enkelte seksjonseier er begrenset til å gjelde seksjonens innvendige arealer. Sameiet skal vedlikeholde tilleggsdeler og fellesarealer. Et sameie kan imidlertid vedta en annen kostnadsfordeling enn den som følger av loven og dette skal i så fall fremgå av eierseksjonssameiets vedtekter. Likeså kan det inngås konkrete avtaler om vedlikehold, hvilket ofte gjøres for eksempel der loftet i sameiet bygges ut og det avtales at det er den som til enhver tid er seksjonseier sitt ansvar å vedlikeholde terrassen.

Hva med eksklusiv bruksrett?

Imidlertid kan spørsmålet om hvem som har vedlikeholdsansvaret stille seg annerledes i de tilfeller der seksjonen har eksklusiv rett til bruk av terrassen, og hvor dette understøttes av at det kun er adkomst til terrassen fra vedkommende seksjon.

Kostnader ved eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte seksjon, skal som hovedregel fordeles mellom sameierne. I forarbeidene til loven legges det til grunn at en seksjonseiers vedlikeholdsplikt omfatter det indre vedlikeholdet av en terrasse som seksjonen har eksklusiv bruksrett til.

Videre fremgår det at den enkelte sameier vil måtte vedlikeholde «innsiden» av sin balkong, det vil si innvendige flater, mens utgifter som knytter seg til balkongen som en del av selve bygningskroppen, er en felleskostnad.

Spørsmålet om hvem som har ansvaret for konstruksjons- eller bygningsmessige feil på en terrasse, har flere ganger vært oppe i domstolene. Lagmannsrettens syn på dette spørsmålet, synes å være at ansvaret for konstruksjons- eller bygningsmessige feil ved takterrasser, herunder feil ved membran, tilligger sameierne som en del av ansvaret for fellesarealer (LB-2013-142149 og LB-2011-149396).

Det neste spørsmålet er hvorvidt utbedringskostnader likevel skal dekkes etter unntaksregelen i eierseksjonsloven § 29 første ledd, som sier at kostnadene skal fordeles etter nytte for den enkelte seksjon eller etter bruk når særlige grunner taler for det. Rettspraksis viser her til at dette er ment å være en unntaksregel, som skal fange opp de tilfeller der hovedregelen vil virke urimelig.

Unntaksregelen innebærer ikke at enhver utgift som sameierne har ulik nytte eller ulikt forbruk av skal dekkes av en enkelt sameier, det må dreie seg om en betydelig utgift som etter forholdene i sameiet gjør det klart rimelig å fravike utgangspunktet om deling etter sameierbrøk. Det er med andre ord en svært snever unntaksregel.

En sameier kan holdes erstatningsansvarlig dersom han selv er skyld i en vedlikeholdsmangel som fører til skade på en annen seksjon eller fellesareal. Det er vedkommende seksjonseier som da må godtgjøre at vedkommende ikke har handlet uforsvarlig.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg både som seksjonseier og leietaker med spørsmål knyttet til kostnadsfordeling og bruk av seksjonen og fellesarealet.

Bli kjent med våre advokater i dag

Kitty sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater