Nabokrangel: Når kan du klage?

En mann klipper plenen

Nabokonflikter kan være en belastende situasjon, og man ønsker ofte en rask løsning for å beholde freden i nabolaget. Derfor kan det i mange tilfeller være lurt og nødvendig å innhente veiledning om hvilke rettigheter og plikter man har. Når kan man klage på en nabo, og hvor mye må man tåle fra naboen?

07/06/2022

Nabokrangel: Utgangspunktet i norsk rett

Utgangspunktet i norsk rett er at en grunneier fritt kan utnytte sin eiendom som han ønsker, men ett sted går grensen både for hva en eier kan gjøre og for hva man må tåle som nabo. Disse begrensningene finner man blant annet i naboloven.

ⓘ 
Når har du rett til å klage på naboen din?

Rollen til våre advokater er å vurdere om du har grunnlag for å fremme en klage. Dersom dette er tilfellet, veileder vi deg gjennom den juridiske prosessen. Vi vurderer om tålegrensen er overskredet i din konkrete sak.

Mye må man finne seg i, men tålegrensen er passert når naboen blir påført en skade eller ulempe som kan sies å være urimelig eller unødvendig. Naboen kan ikke ha noe, gjøre noe eller sette i gang noe på eiendommen sin, som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for deg.

Hvor tålegrensen går, er en skjønnsmessig vurdering.

Naboklage: Hvordan går du frem?

Svært mange av oss må i det daglige forholde oss til naboer, og det kan ofte være vanskelig å vite når du kan klage på naboene, og dermed hva du må finne deg i. Det kan i tillegg til dette være utfordrende å vite hvordan du skal gå frem om det er noe du vil klage på.

Dette avsnittet omhandler en generell klage til en nabo, fra første gang det er noe du ønsker å klage på og hva du bør gjøre videre. For en nærmere beskrivelse av en naboklage i mer spesielle tilfeller, for eksempel støy eller byggesaker, se lengre ned i artikkelen.

Det er kjent, og de fleste regner nok med, at man må tåle noe lyd fra naboer. Dette gjelder særlig dersom man bor i en leilighet eller et rekkehus.

Hvis du likevel har noe du ønsker å klage på, kan det være fint å følge en viss fremgangsmåte.

3 Praktiske tips ved naboklage

 1. Først og fremst er det et godt råd innledningsvis å ta opp det du ønsker å klage på med naboen på en høflig måte. Ofte vil dette gjøre at problemet løser seg.
 2. Etter at du har forsøkt å henvende deg direkte til naboen uten at situasjonen har blitt noe bedre, kan du, dersom du bor i et eierseksjonssameie/borettslag, kontakte styret.Hvis du ikke bor i et sameie, kan den andre henvendelsen til naboen uansett være skriftlig, og noe mer formell enn den første muntlige henvendelsen. I den skriftlige klagen er det viktig å være konkret, samt tydelig få frem hva du klager på:
  • Få frem eventuelt tidspunkt for det du klager på. Om det eksempelvis gjelder støy er det viktig å få med når på døgnet dette er, om det er på dag- eller nattestid.
  • Beskriv problemet så godt du kan.
  • Få frem hvem du mener står bak det du klager på.
  • Husk å få med hvem du er og hvor du bor.
  • Få med at du har forsøkt å ta opp forholdet med naboene en gang tidligere.
  • Er det noen spesielle omstendigheter som tilsier at det du klager på er ekstra belastende for deg, så få med det. Dette kan for eksempel være at dere nettopp har fått barn, men har naboer som liker å feste. Noe annet kan være om du har en spesiell sykdom og derfor har behov for ro hjemme på dagtid eller liknende.
 3. Dersom det ikke løser seg etter dette, lønner det seg ofte å få bistand av en dyktig advokat med erfaring innenfor feltet.
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi går i dialog med naboen din på dine vege og sørger for et lavt konfliktnivå og en saklig behandling.

Naboklage ved støy

Grensene for hvor mye nabostøy du skal tåle, er som nevnt fastsatt i naboloven.

Reglene i naboloven er svært skjønnsmessige, og det kan ofte være vanskelig å vite hvor grensen går.

Generelt sett står enhver fritt til å gjøre det de ønsker så lenge det de gjør ikke medfører en unødvendig eller urimelig skade eller ulempe for naboer.

– Hva defineres egentlig som ‘støy’?

Dette kan i utgangspunktet stride mot loven:

 • Festing
 • Musikk
 • Bråk fra barn
 • Bråk fra dyr
 • Støy på grunn av oppussing

Noe som kan tale for at støy fra en nabo er unødvendig etter naboloven, er om naboen enkelt kan begrense det.

Jo enklere det er for din nabo å gjøre noe med problemet, jo mer taler for at han burde gjøre det.

Dette kan for eksempel være at en nabo bør forsøke å vente med støyende oppussing til dagen etter dersom det er sent på kvelden, eller han bør flytte trampolinen til en annen del av hagen dersom støy fra barn er plagsomt rett ved din spiseplass på terrassen.

– Støy i et villaområde

Strøket/området du bor i kan gi holdepunkter for hvor tålegrensen for hva du må tåle av støy ligger.

Eksempel: Gressklipper i villaområde
Det er ofte slik at man må tåle støy fra gressklippere eller andre redskaper på dagtid i et villaområde, da dette er vanlige lyder. På den andre siden er det nok ikke slik at du må akseptere at en nabo ønsker å gjøre arbeid med slike redskaper utover sene kvelder og på nattestid.

– Støy i et eierseksjonssameie eller borettslag

På samme måte må man kunne forvente å høre naboer i større grad dersom man bor i et eierseksjonssameie eller borettslag, altså i en leilighet. I disse tilfellene er det også eierseksjonsloven og borettslagsloven som får anvendelse.

Reglene her er stort sett tilsvarende det som følger av naboloven. I tillegg har eierseksjonssameier og borettslag ofte ordensregler som er skrevet ned, og som gjelder for alle beboere.

For deg som bor i leilighet, vil disse ofte gi god veiledning når det kommer til hvor tålegrensen for støy går.

En klage på støy kan være vanskelig å dokumentere. Det kan derfor være lurt å dokumentere/notere hver gang nabo lager støy på nattestid/ut over det vanlige. Da vil man lettere kunne nå frem med et krav.

Naboklage i byggesaker

Dette er dine rettigheter som nabo:

 1. Du har rett til å uttale deg.
 2. Du har rett til å komme med merknader og å klage i byggesaker hvor dine naboer har sendt søknad til kommunen.
 3. Du har rett til å klage på vedtak som fattes av kommunen ved Plan- og bygningsetaten.

Imidlertid vil du ha tilsvarende rettigheter ved andre typer avgjørelser, som for eksempel deling/seksjonering, godkjenning av avkjørsel, sikring av byggverk eller byggeplasser osv.

– Hvilken rett har du til innsyn i byggesaker?

Det er et viktig prinsipp at naboer og gjenboere skal få ivareta egne interesser og fremme sitt syn i byggesaker.

Definisjon [gjenboer]: En gjenboer er en nabo som ikke grenser til den som skal bygge, men som for eksempel bor på den andre siden av veien eller på andre måter i nærheten.

Sånn sett har du som nabo eller gjenboer, rett til å imøtegå de opplysningene naboen som skal bygge, sender til myndighetene for å få innvilget sin byggesøknad.

I løpet av kommunens behandling av en byggesøknad, skal du som nabo eller gjenboer få tilstrekkelig kunnskap om det tiltaket som planlegges.

Derfor skal det bli sendt ut et nabovarsel, og det er søker som er ansvarlig for dette. Det er regler for hva et varsel skal inneholde, og det skal blant annet stå noe om dine muligheter til å komme med merknader til søknaden.

Fristen for å sende inn merknader er stort sett to uker fra nabovarselet ble sendt ut. Eventuelle merknader fra deg som nabo vil bli hensyntatt ved behandlingen av byggesaken. Det er imidlertid ikke alltid slik at kommunen begrunner sitt vedtak, og derfor har man som nabo også en klagerett etter at vedtaket er fattet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg utformer vi merknader til nabovarselet og bistår med en klage på et eventuelt vedtak fra kommunen.

–Når må du sende inn klage?

Fristen for å sende en naboklage i en byggesak er tre uker fra du mottok vedtaket.

Har du ikke mottatt noe vedtak, er fristen tre uker fra du ble kjent med det eller fra du burde ha skaffet deg kunnskap om vedtaket.

– Hvem kan klage?

For at du skal ha rett til å sende en naboklage i en byggesak, må du enten a) være part eller b) ha rettslig klageinteresse i saken.

a) En part i saken er den vedtaket gjelder. Dette er i byggesaker ofte den personen som ønsker å bygge noe, altså søker.

b) For at du skal ha rettslig klageinteresse i saken, må du ha en tilknytning til den, eller i hvert fall en viss tilknytning.

Naboer og eventuelle gjenboere som har mottatt nabovarsel om byggesaken, har også rett til å sende naboklage.

En klage sendes til den instansen som har fattet vedtaket, som regel er dette plan- og bygningsetaten i den aktuelle kommunen.

Dersom kommunen selv ikke vil endre sitt vedtak etter å ha mottatt klagen, sendes saken videre til Fylkesmannen.

Nabokrangel om trær

Trær er ofte til irritasjon for naboen. Uenigheter om trær er derfor svært vanlig i naboforhold. Dette kan dreie seg om naboens tre som skygger for solen, at naboen plages av løv som faller ned i deres hage eller høyden på et tre.

Det er bestemmelser i naboloven som omhandler hvorvidt man kan kutte ned grener, trær o.l. som går over grensen til eiendommen din. Kutting av trær kan imidlertid kun gjøres når naboen er blitt varslet og ikke selv sørger for utbedring innen rimelig tid.

Det er derimot noen unntak hvis det er snakk om trær som markerer nabogrensen.

– Disse 3 kravene må være oppfylt for at et tre skal kunne kreves fjernet:

 1. Treet står nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord enn tredjeparten av treets høyde.
 2. Treet påfører naboen » skade eller serleg ulempe».
 3. Det må ikke være «nemnande om å gjera» for eieren å beholde treet.

Hvert av de enkelte vilkårene må være oppfylt for at du som nabo skal kunne kreve å få treet fjernet eller beskåret.

– Ulovlig felling av trær

Har naboen felt et tre på din eiendom, er dette noe han i utgangspunktet ikke kan gjøre.

Dersom naboen din ikke har vært i god tro, er det snakk om ulovlig selvtekt og det kan foreligge erstatningsansvar.

I henhold til rettspraksis skal erstatningen ved ulovlig trefelling utmåles etter hva det koster å sette treet tilbake. Dette kan bli svært dyrt da det kan være snakk om store og gamle trær.

Hva er konsekvensen av å fjerne treet til naboen din?
Det å kutte ned trær fra annens eiendom kan medføre et stort økonomisk erstatningsansvar. Slike tiltak må alltid skje med eksplisitt samtykke fra nabo. Eventuelt gjennom rettslig prosess, dersom man ikke blir enige.

Nabokrangel om nabogjerde eller hekk

Nabogjerdeloven tar for seg gjerder mellom naboer. Dette kan dreie seg om en hekk eller et gjerde.

Utgangspunktet er at alle har rett til å sette opp et gjerde i grensen mellom eiendommene. Dette må man i utgangspunktet betale selv.

Videre kan man i visse tilfeller bli pålagt å sette opp et gjerde og dekke halvparten av kostnadene, dersom man selv får nytte av gjerdet.

Loven sier derimot ikke eksakt hvor høyt naboens gjerde eller hekk kan være. Høyden er begrenset, men grensen er skjønnsmessig og må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Etter naboloven er en hekk som er lavere enn 2 meter ikke ulovlig. Dette gjelder imidlertid kun hekker som ikke kan anses som et gjerde.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi vurderer om det er naboloven eller nabogjerdeloven som kommer til anvendelse i din sak og deretter går vi i dialog med din nabo.

Får jeg dekket advokatutgifter ved naboklage?

GODT Å VITE!
En nabotvist vil normalt gi rett til rettshjelpdekning gjennom din hus- eller innboforsikring. Med rettshjelpdekning må du vanligvis betale en egenandel på enten 3000 eller 4000 kroner. Deretter får du dekket 80 % av utgiftene til advokat. Advokaten kan bistå deg med å få innvilget rettshjelpdekning.

En klage kan ofte oppleves som komplisert og vanskelig, og det er de ofte også – både rettslig og eksempelvis byggeteknisk. I mange tilfeller sitter man for eksempel igjen med en opplevelse av at allerede innsendte merknader, ikke har blitt hensyntatt.

Det er vanlig at du opplever å kjempe mot et stort apparat uten at ditt syn blir tatt med i vurderingen. Det kan derfor lønne seg å søke juridisk bistand av en erfaren og engasjert advokat.

Ta kontakt hvit

Vi bistår deg blant annet i følgende situasjoner:

 • Vi hjelper deg med å gå i dialog med din nabo.
 • Vi vurderer om tiltaket du eller din nabo ønsker å gjennomføre er søknadspliktig.
 • Vi bistår med å sende en byggesøknad til kommunen.
 • Du vil få gode råd om hvordan du skal forholde deg til naboen din.
 • Vi utarbeider skriv til din nabo som redegjør for saken og rettsreglene, slik at naboen din forstår alvoret i saken.
 • Vi oppnår ofte løsninger på vegne av klienten og avslutter saken så raskt som mulig.
 • Vi tar saken videre dersom man ikke klarer å oppnå en minnelig løsning.
 • Vi prosederer saken din dersom du vil bringe den inn for domstolen.

Bli kjent med våre advokater i dag

Elise

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater