Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Rettshjelpforsikring

Mange vegrer seg for å ta kontakt med advokat i frykt for at dette vil innebære store kostnader. Det mange ikke vet er at forsikringen i mange tilfeller dekker advokatbistand ved tvister og konflikter.

Det kreves naturligvis en egenandel, men forsikringen gjør det likevel overkommelig for de aller fleste å benytte seg av advokattjenester.

Egenandel ved rettshjelpsforsikring

For tvister som dreier seg om fast eiendom vil innboforsikringen eller bygningsforsikringen gjerne inkludere rettshjelpsdekning. En slik rettshjelpforsikring gir anledning til å kreve tilbake store deler av utgiftene man har hatt til advokat i forbindelse med en tvist vedrørende den forsikrede faste eiendommen.

De ordinære vilkårene for en rettshjelpforsikring er at forsikringstakeren betaler en egenandel på 3000-4000 kroner til forsikringsselskapet. For kostnader som overstiger egenandelen, betaler forsikringstaker 20 % og forsikringsselskapet 80 %. Som regel er kostnadsrammen til juridisk bistand begrenset oppad til 100.000 kroner. Utgifter som overstiger dette må man selv dekke fullt ut.

Henvendelsen til forsikringsselskapet

Det er forsikringstaker, eller dennes advokat, som må rette en henvendelse til forsikringsselskapet for å søke om dekning under rettshjelpforsikring. Advokater har også plikt til å vurdere om kunden har rett til å få dekket en del av kostnadene ved bistand, enten via rettshjelpsforsikring eller andre rettshjelpsordninger.

Dersom forsikringsselskapet ikke finner at det foreligger en reell tvist mellom to parter, kan det avvise kravet om rettshjelpsdekning. Dette får man normalt avklart i en tidlig fase av saken, slik at man unngår å få en overraskelse senere, når utgiftene til advokaten gjerne har blitt betydelige.

Naturlig nok er det bare kostnader som anses nødvendige for saken som det kan kreves dekning for ved retthjelpsforsikringen.

Ved forlik

Inngås det et forlik i saken, skal dette i noen tilfeller godkjennes av forsikringsselskapet. Man kan på forhånd også be forsikringsselskapet om en skriftlig bekreftelse på at de aksepterer at det inngås forlik i forbindelse med saken.

Ved tap av sak

Om man skulle tape en eventuell rettssak, har dette ikke betydning for kravet om rettshjelpsdekning for egne utgifter til advokatbistand. Skulle man bli idømt å betale motpartens omkostninger, omfattes disse kostnadene ikke av rettshjelpforsikringen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.