Forsikringsrett

Eiendom forsikringsrett

Et forsikringsoppgjør etter en brann i en bolig eller en fritidsbolig vil som regel omfatte betydelige verdier, både hva gjelder selve bygningens verdi, men også hva gjelder alt innbo som var i bygningen. Prosessen kan således bli både omfattende og tidkrevende. Dette medfører igjen at forsikringsselskapene kan være vanskelige å forholde seg til. Særlig gjelder dette hvis forsikringsselskapet misforstår og mistenker deg for å forsøke deg på forsikringssvindel.

08/02/2022

Husbrann

Dersom boligen din blir utsatt for brann, vil en god forsikring hjelpe deg å dekke skadene. Det er viktig å være forsikret mot boligbrann, da tapene i slike tilfeller er store og kostbare. Husforsikringen dekker materielle skader på selve huset, og innboforsikringen dekker det som går tapt inne i huset, som møbler klær og annet.

Forsikringen dekker også utgiftene hvis du blir evakuert. Det er viktig å følge pålegg fra offentlig myndighet, politi og brannvesen, men rømmer du huset og ikke har det du trenger vil dette være dekket av innboforsikringen.

Uaktsomhet

De økonomiske konsekvensene av en husbrann kommer naturligvis i skyggen av en slik hendelse, men for mange kan dette bli et problem, spesielt når man ikke får den hjelpen av forsikringen som man forventer.

Det er derfor viktig å være riktig forsikret. For å ha dekning på forsikringen, må du ikke selv være årsaken til brannen.

Om du skulle være så uheldig å komme i en slik situasjon, er det viktig å være ærlig i skadeoppgjøret. Uavhengig av om man lyver eller bare er unøyaktig, er det viktig å huske at forsikringsselskapet gjør store undersøkelser selv. Vær derfor så korrekt som du overhodet klarer.

Såkalt simpel uaktsomhet, slik som slurv eller uoppmerksomhet, vil som regel være uten betydning for utmålingen av erstatningsbeløpet. Er det tale om grov uaktsomhet, kan imidlertid erstatningssummen bli satt ned eller i verste fall falle helt bort. Hva som anses som grov og simpel uaktsomhet er i mange tilfeller en vanskelig vurdering, og kan by på bevismessige problemer. Grov uaktsomhet likestilles med overtredelse av sikkerhetsforskrifter. Dersom det kan bevises at sikkerhetsforskrifter er overtrådt, faller som regel erstatningsdekningen bort. Prosessen kan være belastende, og mange velger å søke bistand hos advokat for å sørge for at deres interesser blir ivaretatt under sakens gang.

Mistanken om forsikringssvik kan dels gjelde hvorvidt du har tent på bygningen selv, eller om du krever forsikringsutbetaling for gjenstander og eiendeler som ikke var i bygningen da den brant. Politiet vil rutinemessig avdekke brannårsaken, og forsikringsselskapet vil deretter ta stilling til om de aksepterer politiets konklusjoner eller om de vil utføre ytterligere undersøkelser.

Deretter må det utarbeides lister over innbo, og verdien av gjenstandene som er tapt må fastsettes. Ofte benyttes takstmenn for å fastsette verdien av tapet. Det må videre tas stilling til hvordan forsikringsoppgjøret skal finne sted (kontantoppgjør, gjenoppbygging i regi av forsikringsselskapet eller skjønn).

Sopp- og råteskader

Sopp- og råteskader er et vanlig problem i boliger. Hvorvidt slike skader er dekningsmessige under eiendommens forsikring, er avhengig av de enkelte forsikringsvilkårene. Det er også mulig å tegne tilleggsforsikringer rettet utelukkende mot denne type skader, der vilkårene er bedre tilpasset.

Selv i de tilfeller der man har en forsikring som omfatter sopp- og råteskader, vil det kunne oppstå usikkerhet knyttet til hvorvidt skadene er dekningsmessige under forsikringen. Det er blant annet normalt en forutsetning at skadene oppstod i forsikringsperioden. Dersom man tegner en sopp- og råteforsikring når man kjøper eiendommen, og det senere viser seg at det forelå sopp- og råteskader allerede på kjøpstidspunktet, vil skadene normalt falle utenfor forsikringsdekningen. I slike tilfeller kan man istedenfor rette et krav mot selger, gitt at man kan påvise at selger visste om problemet eller at skadene medfører at boligen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper kunne forvente. Juridisk bistand i slike saker dekkes som regel av rettshjelpsdekningen som ligger i din innbo- eller husforsikring.

Vannskader

Vannskader vil ofte være gjenstand for et forsikringsoppgjør, som igjen kan ende i en forsikringstvist. Vannskader er et relativt vanlig problem som kan få store konsekvenser. Vannskader oppstår som oftest i tilknytning til våtrom, typisk som følge av rørbrudd eller svikt i fuktsikring og membran. Ved vannskader vil det oppstå spørsmål om hvilke deler av de aktuelle skadene som er omfattet av forsikringsdekningen.

Det kan videre oppstå spørsmål rundt utbedringsmetode, skadeårsakogutbedringskostnadenes størrelse. Kostnadene ved utbedring av vann- og fuktskader kan potensielt være høye, og det er viktig at ansvaret kanaliseres på et tidlig tidspunkt. Utbedringen av den akutte vann- eller fuktskaden, vil ofte kunne kreves dekket gjennom hus- eller innboforsikringen din. Imidlertid vil selve årsaken til vann- eller fuktskaden normalt være en kostnad du må dekke selv, med mindre det foreligger grunnlag for å gjøre et krav gjeldende mot selger og/eller selgers boligselgerforsikringsselskap. Dette viser viktigheten av å skille mellom årsaken og følgeskaden, da ditt eget forsikringsselskap ikke dekker utbedringen av årsaken. Ofte sender forsikringsselskapet en takstmann som kan vurdere årsak og omfang, samt følgeskader.

Er det grunnlag for å rette kravet mot tidligere salgsledd, kan bistand fra advokat være lurt. Man må her være sikker på at reklamasjonen rettes mot rett person, og at den rettes innen de frister som gjelder for slike saker. Våre advokater har lang erfaring med forsikringstvister, og bistår deg gjerne. Dersom du har en innbo- eller husforsikring, vil forsikringsselskapet som regel dekke store deler av advokatutgiftene gjennom den nevnte rettshjelpsdekningen.

Drenering og fuktskader

ⓘ 

De fleste forsikringsselskaper dekker i utgangspunktet plutselige og uforutsette vannskader på boligen.

Overflatevann ved stor nedbørsmengde, lekkasje og vanninntrenging fra kloakk- eller avløpsledninger er eksempler på akutt vanninntrenging som forsikringsselskapet dekker. Det samme gjelder andre naturskapte skader på boligen.

Når det gjelder kostnader som skyldes dårlig eller manglende drenering, er dette noe som sjeldent dekkes av forsikringsselskapet. Disse kostnadene kan potensielt være høye. Det samme gjelder for kostnader som skyldes vann fra takrenner og liknende utvendig utløp og drensledninger. Det kan imidlertid i slike tilfeller foreligge grunnlag for å gjøre et krav gjeldende mot selger og/eller selgers boligselgerforsikringsselskap. På samme måte som ved de ovennevnte skadene, vil det være lurt å engasjere en advokat som kan rette kravet mot riktig person til rett tid.

Avkortning av forsikringsutbetaling etter svik

Dersom forsikringstaker har forvoldt forsikringstilfellet forsettlig eller grovt uaktsomt, kan forsikringsutbetalingen bortfalle i sin helhet eller reduseres/avkortes. Forsikringsselskapet kan imidlertid ikke påberope seg at forsikringstaker har fremkalt forsikringstilfellet der vedkommende kun har utvist det som kalles alminnelig/simpel uaktsomhet. Dersom forsikringsselskapet anser seg som fri for ansvar, må en slik melding gis uten ugrunnet opphold etter at selskapet ble kjent med det forhold som medfører at regelen kan anvendes.

Hva «uten ugrunnet opphold» innebærer, er det imidlertid vanskelig å si noe generelt om.

Problemstillingen er omtalt i lovens forarbeider og rettspraksis. Her uttales det blant annet at det ikke er nødvendig med noen øyeblikkelig reaksjon og at selskapet har anledning til å bruke den tid som etter omstendighetene er nødvendig for å ta standpunkt til avkortningsspørsmålet, «men heller ikke mer«.

Videre er det lagt til grunn at hva som er «uten ugrunnet opphold» må avgjøres konkret og at selskapet må få en rimelig, kort tid til å vurdere om det vil påberope seg et forutsetningsbrudd som det er blitt kjent med.

Dersom det foreligger behov for intern granskning og etterprøving gjennom takstmenn, utredere, innhenting av opplysninger fra lege eller politietterforskning, er dette eksempler på situasjoner som gir forsikringsselskapet lengre frist. Så snart ovennevnte er innhentet, må imidlertid selskapet gi beskjed med én gang. Heldigvis er de ovennevnte typetilfellene sjeldne, og utgangspunktet er at forsikringsselskapet har en relativt kort frist på seg.

Dersom du har mottatt varsel om bortfall eller avkortning av en forsikrings-utbetaling, anbefaler vi deg å søke juridisk bistand for å få ivaretatt dine interesser. Vi har mange dyktige advokater som har lang erfaring med slike saker. Ikke nøl med å ta kontakt, vi hjelper deg gjerne.

Rettshjelpsdekning ved mangler

I enkelte tilfeller oppdager man mangler i boligen etter overtakelse. Disse manglene må det reklameres over, og her er det lurt å skaffe bistand av en advokat. Gjennom innbo- eller husforsikringen vil man få dekket det vesentlige av utgifter til juridisk bistand i slike saker. Det er vanlig at man må betale en egenandel på 3.000,- eller 4.000,- kroner, avhengig av forsikringsselskap og forsikringsvilkår.

Etter at egenandelen er betalt, får man dekket 80 % av kostnadene til juridisk bistand oppad begrenset til 100.000,- kroner, alternativt størrelsen på tvistesummen. Dette innebærer at man selv må betale en egenandel på noen tusen kroner, samt 20 % av det overskytende beløpet. Følgelig vil ofte kostnadene til advokatbistand være langt lavere enn det man frykter på forhånd.

Det er viktig å kunne påvise et tidlig tvistetidspunkt for å få dekket så mye som mulig. Søknaden om rettshjelpsdekning utarbeides gjerne av advokaten, og man får svar i løpet av en uke eller to. I de aller fleste tilfeller blir søknaden innvilget, det er ytterst sjeldent at man får avslag. I så fall er dette grunnet manglende opplysninger om tvisten eller tvistetidspunktet, og disse opplysningene kan man ettersende når forsikringsselskapet etterspør dokumentasjon.

Se også våre andre relevante artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Kitty2 1 768x1024

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår gjerne ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.
Våre advokater