Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Oppføring av bolig etter bustadoppføringsloven

Kjøp og salg av brukte og nye boliger reguleres i utgangspunktet av bestemmelsene i avhendingsloven. Når en forbruker inngår en avtale om bygging av en ny bolig direkte med en entreprenør, er det imidlertid bustadoppføringsloven som kommer til anvendelse.

Forbrukervern

Bustadoppføringsloven gir i utgangspunktet forbrukeren, dvs. kjøper, bedre rettigheter enn det avhendingsloven gjør. Dersom det foreligger en mangel ved en nyoppført bolig, kan kjøper holde tilbake deler av vederlaget, kreve utbedring, prisavslag eller erstatning, og i visse tilfeller, heve avtalen. Terskelen for hva som regnes som en mangel etter bustadoppføringsloven, er mye lavere enn for mangler etter avhendingsloven. Kort fortalt vil forhold som er for bagatellmessige til å utgjøre en mangel etter avhendingsloven, som regel være en mangel etter bustadoppføringsloven.

Når en mangelfullt forhold oppdages eller overtakelsen av eiendommen blir forsinket, er det viktig at kjøper reklamerer hurtig. Selv om loven opererer med en maksimal reklamasjonsperiode på 5 år, så løper det i tillegg en såkalt relativt reklamasjonsfrist fra det tidspunktet kjøper faktisk oppdager, eller burde ha oppdaget, mangelen. Som følge av nyere rettspraksis på området, bør reklamasjonen fremsettes overfor entreprenøren innen 2 måneder etter at forholdet man vil reklamere over ble oppdaget, og i alle fall ikke mer enn 3 måneder etterpå.

I veldig mange tilfeller vil entreprenøren være interessert i å utbedre mangelen. Dette er normalt mindre kostnadskrevende for entreprenøren enn å betale et prisavslag eller en erstatning. Entreprenøren har også en selvstendig rett til å tilby utbedring som kjøper må akseptere. Dersom entreprenøren mislykkes i sitt utbedringsforsøk, vil imidlertid kjøper ha krav på andre mangelsbeføyelser som prisavslag eller erstatning.

Dagbøter

En praktisk viktig sanksjonsmulighet etter bustadoppføringsloven, er forbrukerens rett til dagbøter ved forsinket levering fra entreprenørens side. Dagbotsatsen er normalt enten 1 promille av kjøpesummen, eller 0,75 promille av kjøpesummen dersom forbrukerens avtale med entreprenøren også omfatter kjøp av tomten som boligen oppføres på. Dagbøtene løper fra og med det avtalte overtakelsestidspunktet og frem til og med den faktiske overtakelsen av eiendommen. Maksimal løpetid er 100 dager.

Entreprenørgaranti

Bustadoppføringsloven krever at entreprenøren stiller en såkalt entreprenørgaranti på inntil 10% av kjøpesummen. Størrelsen på garantien er avhengig av om det kun er inngått avtale om oppføring av bolig på en allerede anskaffet tomt, eller om det er inngått avtale om både kjøp av tomt og oppføring av bolig. Garantien er ment så sikre forbrukeren mot entreprenørens manglende evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser. Skulle entreprenørens levering bli forsinket eller være mangelfull, vil forbrukeren kunne forholde seg til garantien dersom entreprenøren ikke gjør opp for seg. Garantien skal stilles som et kontantbeløp eller som en selvskyldnerkausjon hos en finansieringsinstitusjon, dvs. en bank eller liknende, hvilket sikrer forbrukeren betaling selv om entreprenøren for eksempel skulle gå konkurs.

Vurdering av din sak

Før det rettes et krav mot entreprenøren, bør det alltid foretas en vurdering av hvorvidt kravet er berettiget eller ikke. Vi anbefaler at dette gjøres av en advokat. Det kan være vel så viktig å avklare at man ikke har en sak som at man har en sak. Ofte vil det være behov for å få forholdene som antas å utgjøre en mangel ved eiendommen taksert av en takstmann. Det er viktig å velge rett takstmann og at vedkommende har den nødvendige kunnskapen og kompetansen om det forholdet som skal takseres. Vi har lang erfaring med bruk av godt kvalifiserte takstmenn og bistår deg gjerne med valget.

Visste du at du kan få advokatbistand dekket gjennom skadeforsikring, hus- eller innboforsikring?

Les mer om: Eiendomstvist – Hva dekker min rettshjelpsdekning?

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.