Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Husleieloven § 1-1: Alminnelige bestemmelser

Husleieloven gjelder «avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag». Loven gir ingen videre definisjon om hva et husrom innebærer. Husleieavtalen gir leietaker en rett til å bruke et husrom, enten det er en bolig eller et lokale, i et avtalt tidsrom, mot at leietaker betaler et vederlag til utleier. Det har ingen betydning hva slags rett utleier har til det husrommet som leies ut, selv om det vanligste er at utleier er eier av eiendommen. Husrommet kan for eksempel være en eierseksjon, aksjeleilighet, borettslagsbolig eller en utleiebolig som fremleies.

Husleieloven – Alminnelige bestemmelser, husleieloven § 1-1Avtale

Bruksretten til husrommet må bygge på en avtale med utleier. Avtaleformen kan være skriftlig eller muntlig. Bruksrett på annet grunnlag enn en avtale er derfor ikke omfattet av husleieloven. Loven viser selv til forhold som faller utenfor lovens virkeområde, herunder hoteller, pensjonater, eller andre liknende overnattingssteder. Videre gjelder loven heller ikke avtaler om leie av husrom til ferie- og fritidsbruk.

Husrom

Husrom er en fellesbetegnelse for boliger og lokaler. Det vil si at leie av for eksempel telt og campingvogn faller utenfor lovens virkeområde. Det stilles krav om fast tilstelning på grunn, og at det som et minimum finnes tak og vegger. Prinsippet er at husrommet enten er en bolig eller et lokale, det kan ikke være begge deler. Med bolig menes husrom som fullt ut, eller i det vesentlige, skal benyttes til beboelse. Alle andre tilfeller faller inn under lovens definisjon av lokale. Grensetilfeller oppstår i de situasjoner hvor leieobjektet skal brukes til beboelse kombinert med andre formål. Loven legger her opp til en grensedragning; «for en ikke helt ubetydelig del skal brukes til beboelse». Arealfordelingen er ikke avgjørende ved denne vurderingen. Grensen mellom bolig eller lokale er viktig sett opp mot øvrige bestemmelser i loven, eksempelvis er det flere bestemmelser som kun gjelder ved leie av bolig.

Midlertidig bruksrett

Bruksretten til husrommet må være midlertidig. Det er dermed en avgrensning til de tilfeller hvor eiendommen overdras. Loven skiller også mellom tidsbestemte og tidsubestemte husleieavtaler, og hvor begge er av midlertidig karakter. I de tilfeller hvor bruksretten er uoppsigelig fra én eller begge parter i en avtale, har rettspraksis lagt til grunn at avtalen faller utenfor husleielovens virkeområde.

Vederlag

Leietaker må betale et vederlag for bruksretten til husrommet. Dersom det ikke betales et vederlag, er det snakk om et såkalt brukslån som ikke reguleres av husleieloven. Også andre ytelser enn penger anses som et vederlag, eksempelvis arbeid.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse i husleierett. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.